Kliknte pre návrat na domovskú stránku!

Analýzy priestoru

Po spoznaní terénu je potrebné ho analyzovať z rôznych hľadísk – prirodzená vegetácia, funkčno-priestorové hľadisko, krajinno-kompozičná analýza, modelácie terénu, prípadne historická analýza. Tieto poznania ďalej usmerňujú proces tvorby návrhu

analyzy priestoru